PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

B U R I M E T DHE L I T E R A T U R A

DOKUMENTE TË PARTIVE POLITIKE

- Programi i Partisë për Prosperitet Demokratik,
- Statutit i Partisë për Prosperitet Demokratik,
- Vendimi për regjistrim i PPD,
- Procesverbalet e mbledhjeve të kryesisë së PPD,
- Vendimi për organizimin e referendumit për autonomi politike territoriale,
- Dokumente të Kongresit I të PPD,
- Procesverbali i Kuvendit III qendror të PPD,
- Komunikata të degës së PPD së Tetovës,
- Procesverbali i Kuvendit IV të jashtëzakonshëm të PPD,
- Deklarata politike e Këshillit të përkohshëm drejtues të PPD,
- Procesverbali i Kongresit II të parakohshëm – Kongresit të ndarjes së PPD,
- Deklarata politike e Kongresit II të parakohshëm të PPD,
- Vendimi për themelimin e Partisë për Prosperitet Demokratik të Shqiptarëve,
- Vendime të Këshillit të Komunës së Tetovës,
- Dokumentet e Kongresit të Bashkimit në mes PPDSH dhe PDP dhe formimit të PDSH,
- Programi i Partisë Demokratike Shqiptare,
- Statuti i Partisë Demokratike Shqiptare,
- Dorëheqjet e kryetarëve të komunave shqiptare në IRJM,
- Dokumenti i marrëveshjes për zgjedhjet e treta parlamentare në mes PDSH dhe PPD,
- Dokumentet e Kongresit II të Partisë Demokratike Shqiptare,
- Dokumenti i PDSH, “Non Paper” i vitit 2001,
- Dokumenti i marrëveshjes së Prizrenit,

DOKUMENTE TË BOTUARA

- Slluzhben vesnik na Republika Makedonija, br. 20-1994; 52-1995; 49-1996; 40-1998; 58-1998; 6-1999; 51-1999; 54-1999; 37-2001.
- Akti themelues i Universitetit të Evropës Juglindore,
- Dokumenti marrëveshjes shqiptaro-maqedonase të Ohrit,
- Ustav na Republika Makedonija, 17. 11. 1991,
- Republiçka izborna komisija, Izbori ’90 – Koneçni rezultati od izborite za pratenici vo Sobranieto na SR Makedonija, Skopje, 1990’
- Republiçka izborna komisija, Izbori 1994 – Koneçni rezultati od izborite za pratenici vo Sobranieto na Republika Makedonija, Skopje, 1994,
- Drzhavna izborna komisija, Parlamentarni izbori ’98 – Koneçni rezultati od “Parlamentarnite izbori ’98 “, Skopje, 1999,
- Drzhavna izborna komisija, Lokalni izbori 2000 – Oficijalni rezultati od glasanjeto za izbor na gradonaçalnik i çlenovi na Sovetite na opshtinite i gradot Skopje, Skopje, 2001.

LITERATURA HISTORIOGRAFIKE

- Arifi- Bakalli E., Shqiptarët besojnë në ardhmërinë e tyre, Kombi New York, 1997.
- Agani F., Autoktonia e shqiptarëve, Prishtinë, 1991.
- Bajrami H., Konventa Jugosllave-Turke e vitit 1938 për shpërnguljen e shqiptarëve – Gjurmime albanologjike nr. 12, Prishtinë, 1983.
- Baku. P., Fjalori enciklopedik, Tiranë 2002.
- Bilanxhiq D., Jugoslavija poslije Tita, Zagreb, 1986.
- Caca Gj., Ustavniot razvitok na SRM, Skopje 1983.
- Castellan G., Historia e Ballkanit, Tiranë 1996.
- Ç’thonë dhe ç’kërkojnë kosovarët, Tiranë 1990.
- E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në ish-Jugosllavi, Tiranë 1990.
- Gligorov K., Makedonija e se shto imame, Skopje 2002.
- Goro R., Supermacia e inferioritetit, New York 2001.
- Horvat B., Kosovsko pitanje, Zagreb 1989.
- Historia e popullit shqiptar II, Tiranë 1969.
- Historia e popullit maqedonas, Shkup 1983.
- Istorija na makedonskiot narod – II, Skopje 2000.
- Jacques E. Edwin, Shqiptarët, North Carolina 1996.
- Jellaviq B., Istorija na Balkanot II, Skopje 1999.
- Kisinxher H., Diplomacia, Tiranë 1999.
- Kombi, New York 1997.
- Knjiga za Ilinden, Skopje 1969.
- Klinton B., Ne luftën ju paqen, Tiranë 1999.
- Lakër U., Evropa në kohën tonë, 1996.
- Malkolm N., Kosova një histori e shkurtër, Prishtinë 1998.
- Milosavlevski S. dhe Tomovski M., Albancite vo Republika Makedonija 1945-1995, Skopje 1997.
- Puto A., Pavarësia e Shqipërisë dhe diplomacia e Fuqive të mëdha, Tiranë 1984.
- Qosja R., Strategjia e bashkimit kombëtar, Prishtinë 1994.
- Republika Makedonija i begalskata kriza ’99, Skopje 2000.
- Ristovski B., Makedonija i makedonska nacija, Skopje 1995.
- Stavileci E., Kosova dhe shqiptarët, Prishtinë 1991.
- Stipçeviq A., Ilirët, Prishtinë.
- Shuflaj M., Serbët dhe shqiptarët, Tiranë 2002
- Vichers M. Shqipëria në optikën ndërkombëtare, Tiranë 1995.

SHTYPI

- Gazeta >>Flaka e vëllazërimit<< Shkup, 1990-2001,
- Gazeta >>Nova Makedonija<< Shkup, 1990-2001,
- Gazeta >>Koha Ditore<< Prishtinë, 1997-2001,
- Gazeta >>Rilindja<< Tiranë,
- Gazeta >>Shekullit<< Tiranë, 2001,
- Gazeta >>Fakti<< Shkup, 1998-2001,
- Revista >>Koha<< Prishtinë,
- Revista >>Zeri<< Prishtinë,